Skip to main content

ကျားမ တန်းတူညီမျှရေးနှင့် အမျိုးသမီးများ၏ လုပ်ပိုင်ခွင့် အခွင့်အလမ်းများအား မြှင့်တင်ရေး

ရက်စွဲ
၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၂၅ ရက်