ဒုတိယအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ပထမ ပုံမှန်အစည်းအဝေးမှ (၁၄) ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေးထိ မေးခွန်းနှင့်အဆိုများဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှုအခြေအနေ | Pyithu Hluttaw Skip to main content

ဒုတိယအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ပထမ ပုံမှန်အစည်းအဝေးမှ (၁၄) ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေးထိ မေးခွန်းနှင့်အဆိုများဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှုအခြေအနေ

ဒုတိယအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ပထမ ပုံမှန်အစည်းအဝေးမှ (၁၄) ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေးထိ  မေးခွန်းများဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှုအခြေအနေဒုတိယအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ပထမ ပုံမှန်အစည်းအဝေးမှ (၁၄) ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေးထိ  မေးခွန်းများဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှုအခြေအနေ

 

ဒုတိယအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ပထမ ပုံမှန်အစည်းအဝေးမှ (၁၄) ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေးထိ  မေးခွန်းများဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှုအခြေအနေ