ကော်မတီ/ကော်မရှင်များ

1

ဥပဒေကြမ်းကော်မတီ

အမြဲတမ်းကော်မတီ

2

ပြည်သူ့ငွေစာရင်းကော်မတီ

အမြဲတမ်းကော်မတီ

3

လွှတ်တော်အခွင့်အရေး ကော်မတီ

အမြဲတမ်းကော်မတီ

4

အစိုးရ၏ အာမခံချက်များ၊ ကတိများနှင့် တာဝန်ခံချက်များစိစစ်ရေးကော်မတီ

အမြဲတမ်းကော်မတီ

5

နိုင်ငံတကာ ဆက်ဆံရေး ကော်မတီ

အခြားကော်မတီ

6

တိုင်းရင်းသားရေးရာနှင့် ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်မှုကော်မတီ

အခြားကော်မတီ

7

နိုင်ငံသားများ၏ မူလအခွင့်အရေးဆိုင်ရာကော်မတီ

အခြားကော်မတီ

8

ပညာရေးမြှင့်တင်မှုကော်မတီ

အခြားကော်မတီ

9

ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကော်မတီ

အခြားကော်မတီ

10

ဘဏ်များနှင့် ငွေကြေးဆိုင်ရာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကော်မတီ

အခြားကော်မတီ

11

စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ကျေးလက်လူမှုဘဝ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ကော်မတီ

အခြားကော်မတီ

12

တောင်သူလယ်သမားနှင့် အလုပ်သမားရေးရာ ကော်မတီ

အခြားကော်မတီ

13

သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာ ကော်မတီ

အခြားကော်မတီ

14

စီးပွားရေးနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကော်မတီ

အခြားကော်မတီ

15

ပို့ဆောင်ရေး၊ ဆက်သွယ်ရေးနှင့် ဆောက်လုပ်ရေးဆိုင်ရာကော်မတီ

အခြားကော်မတီ

16

ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် စက်မှုလက်မှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကော်မတီ

အခြားကော်မတီ

17

လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကော်မတီ

အခြားကော်မတီ

18

ပြည်သူ့ရေးရာစီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီ

အခြားကော်မတီ

19

တရားစီရင်ရေးနှင့် ဥပဒေရေးရာကော်မတီ

အခြားကော်မတီ

20

တိုင်ကြားစာနှင့်အသနားခံစာဆိုင်ရာကော်မတီ

အခြားကော်မတီ

21

အမျိုးသမီးနှင့်ကလေးသူငယ်အခွင့်အရေးဆိုင်ရာကော်မတီ

အခြားကော်မတီ

22

ဥပဒေရေးရာနှင့် အထူးကိစ္စရပ်များ လေ့လာဆန်းစစ်သုံးသပ်ရေးကော်မရှင်